Algemene Voorwaarden

1. Toepassing van de Algemene Voorwaarden

De elektronische diensten van de site internetVista® zijn uitgewerkt door de NV InternetVista ("InternetVista"), die tevens de uitbater van de site is en de merknaam internetVista® heeft gedeponeerd.

Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") vormen het algemeen kader voor de contractuele relatie tussen InternetVista en zijn klanten ("Klant(en)") met betrekking tot de terbeschikkingstelling van diensten door InternetVista ("de overeenkomst" of "het abonnement").

Elke bestelling of aankoop van InternetVista-diensten via de site internetVista® of anderszins impliceert de voorafgaande aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. De Klant erkent bijgevolg perfect op de hoogte te zijn van het feit dat zijn akkoord met deze Algemene Voorwaarden niet gebonden is aan de schriftelijke ondertekening van dit document. De Klant heeft de mogelijkheid om deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken in de wetenschap dat zowel opslaan als afdrukken van dit document uitsluitend onder zijn eigen verantwoordelijkheid vallen en dat deze Algemene Voorwaarden eventueel onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In dat geval wordt de overeenkomst met de Klant beheerst door de Algemene Voorwaarden zoals vermeld op de site op de datum van de bestelling, onder voorbehoud van de wijzigingen die nadien zijn doorgevoerd in overeenstemming met de hierna beschreven procedure tot wijziging.

InternetVista mag deze Algemene Voorwaarden wijzigen mits voorafgaandelijke en schriftelijke kennisgeving aan de klant. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing één maand na die kennisgeving, tenzij InternetVista een andere datum opgeeft die uiteraard niet vroeger dan één maand na de kennisgeving kan vallen. Voordat de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden, heeft de Klant het recht de overeenkomst te beëindigen volgens de in artikel 12 beschreven modaliteiten.

De Klant aanvaardt afstand te doen van zijn eigen algemene en bijzondere voorwaarden, zelfs bij uitdrukkelijke vermelding dat alleen zij van toepassing zijn.

Het feit dat InternetVista zich op een gegeven ogenblik niet beroept op een van deze Algemene Voorwaarden en/of op de niet-naleving door de andere partij van een van de verplichtingen zoals vervat in deze Algemene Voorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als zou InternetVista afstand doen van zijn recht om zich later op een van de genoemde voorwaarden te beroepen.

2. Definities

Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die de door InternetVista ter beschikking gestelde diensten koopt of gebruikt.

InternetVista: naamloze vennootschap internetVista®; maatschappelijke zetel : Chemin du Cyclotron, 6 te 1348 Louvain-la-Neuve (België); BTW-nummer BE 0.862.589.821.

Toepassing: eenheid die de Klant via het internet wenst te controleren. Die eenheid kan een webserver, een mailserver, een bestandsserver, enzovoort zijn. Het gaat bijvoorbeeld om een URL als de Klant een internetsite (webserver) in de vorm van "http://domeinnaam" wil volgen.

De lijst van de verschillende toepassingstypes waarvan de bewaking door internetVista wordt ondersteund, omvat

 • HTTP-toepassingen: toepassingen op basis van het HTTP-protocol (webserver)
 • HTTPS-toepassingen: toepassingen op basis van het HTTPS-protocol (beveiligde webserver)
 • SMTP-toepassingen: toepassingen op basis van het SMTP-protocol (server voor uitgaande mail)
 • POP-toepassingen: toepassingen op basis van het POP-protocol (server voor binnenkomende mail)
 • FTP-toepassingen: toepassingen op basis van het FTP-protocol (server voor bestandsoverdracht)
 • TCP-toepassingen: toepassingen op basis van het TCP/IP-protocol
 • IMAP-toepassingen: toepassingen op basis van het IMAP-protocol (server voor binnenkomende mail)
 • DNS-toepassingen: toepassingen op basis van het DNS-protocol (Domain Name server)
 • UDP-toepassingen: toepassingen op basis van het UDP-protocol
 • PING-toepassingen: toepassingen op basis van het PING-protocol
 • MYSQL-toepassingen: toepassingen op basis van het MYSQL-protocol (Database server)

Medium: een communicatiemiddel, door de Klant gekozen uit de door InternetVista voorgestelde mogelijkheden, waarmee hij wordt verwittigd over de gebeurtenissen met betrekking tot zijn toepassingen. Vandaag kan de Klant kiezen uit drie media : e-mail, sms, of url. De media worden tevens gebruikt in het kader van de periodieke rapportering en de nieuwsflashes.

SMS-krediet: om berichten via SMS te kunnen ontvangen, moet de Klant over voldoende SMS-krediet beschikken, dat de Klant vooraf moet aankopen. Telkens als er een SMS naar de Klant verstuurd wordt, verliest hij één kredieteenheid. De Klant betaalt dus precies wat hij gebruikt en een aangekochte SMS is geldig tot op de dag dat hij gebruikt wordt, zonder enige beperking qua geldigheid in de tijd.

Rekening: de rekening van de Klant verwijst naar alle toepassingen die de Klant wenst te bewaken, de door de Klant opgegeven media en het aantal sms'en waarover hij beschikt (sms-tegoed).

3. Aanvraag dienst, kosteloze dienst, betalende dienst

Om gebruik te kunnen maken van de diensten op de site internetVista® moet de klant een rekening openen met behulp van het speciale inschrijvingsformulier op het volgende adres: www.internetVista.com. Die inschrijving geeft de Klant recht op een gratis rekening die hem in staat stelt een toepassing van het HTTP-type te controleren met een frequentie van 60 minuten en er een medium van het e-mailtype aan toe te wijzen. Om te kunnen blijven genieten van deze gratis controle moet de Klant een link naar internetVista site opnemen op de pagina die de Klant controleert. De nuttige informatie om deze link aan the pagina te toevoegen, kan op het adres Link naar onze site gevonden worden.

Een rekening is een abonnement op de diensten van InternetVista. Het abonnement kan worden uitgebreid, aangepast of opgezegd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst. Om toegang te krijgen tot aanvullende of tot alle diensten die door InternetVista ter beschikking worden gesteld, moet de Klant zijn rekening uitbreiden en een betalend abonnement nemen. Die operatie verloopt via de configuratie van zijn rekening, die resulteert in een beveiligde betaling (zie artikel 4).

Een abonnement kan voor een duur van 1 maand, 3 maanden, 6 maanden of 1 jaar genomen worden. Een abonnement bestaat uit minstens één toepassing en één media. De kostprijs van het abonnement wordt op de vervaldag automatisch van de kredietkaartrekening gedebiteerd (als de Klant het maandelijks abonnement heeft gekocht op 4 maart 2004, wordt zijn rekening op de 4e van elke maand gedebiteerd). Als de Klant in de lopende periode een extra dienst wenst (uitbreiding van de rekening, aankoop van frequentie en/of media), dan wordt hem tot het einde van de lopende periode een proportioneel bedrag aangerekend. Als de Klant zijn abonnement in de lopende periode wenst af te bouwen (afbouw van de controlefrequenties of minder media), dan wordt de rekening van de Klant gecrediteerd met een proportioneel tegoed. Een tegoedsaldo wordt nooit terugbetaald of op de rekening gestort. Het tegoed blijft op de rekening van de klant staan tot het volledig is opgebruikt door de toekomstige diensten. Als het bedrag van een bestelling tijdens de herconfiguratie van de rekening van de Klant kleiner is dan € 4,99 (of $ 6.99), dan worden de factuur en de betaling uitgesteld en wordt het bedrag op het debet van de klant geboekt. Zodra het bedrag € 4,99 (of $6.99) overschrijdt, wordt de Klant naar de beveiligde betaling geleid.

InternetVista behoudt de vrijheid om de voorgestelde kosteloze dienst in de toekomst te beëindigen of er de inhoud van te veranderen mits voorafgaande kennisgeving aan de Klanten die erop ingetekend hebben, waarbij de Klanten geenszins kunnen aanvoeren dat de kosteloze dienst zou zijn uitgegroeid tot een verworven recht. De verantwoordelijkheden en verplichtingen van InternetVista in het kader van deze kosteloze dienst zijn, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, verschillend van de verplichtingen welke van toepassing zijn voor de betalende dienst.

Een gedetailleerde beschrijving van de door InternetVista voorgestelde dienst is beschikbaar op de site van InternetVista. In geval van tegenstrijdigheid tussen die beschrijving en de Algemene Voorwaarden, hebben de Algemene Voorwaarden voorrang.

4. Betaling, beveiliging van de transacties en facturatie

De betaling is onmiddellijk opeisbaar op het ogenblik van de bestelling. De bestelling van de Klant wordt vast en definitief op het ogenblik dat hij zijn bestelling valideert nadat hij het nummer, de vervaldatum en de visuele code van zijn betaalkaart heeft ingevoerd. De betaling gebeurt uitsluitend met American Express, Visa of Eurocard/Mastercard of via of via het Paypal systeem.

Voor de klanten door de aanvraag te doen en na inwilliging door InternetVista, kan de betaling per bankoverschrijving plaatsvinden. In dit geval is een abonnement van minimale 6 maanden vereist.

Om een ijzersterke beveiliging van alle transacties via de site internetVista® te verzekeren heeft InternetVista ingetekend op het uiterst gespecialiseerde systeem tot beveiliging van financiële transacties van de firma Ingenico ( https://ingenico.com/). Alleen Ingenico kent de gegevens met betrekking tot de betaalkaart en die gegevens worden uitsluitend doorgeseind in het versleutelde formaat SSL 128 bits.

Bovendien slaat InternetVista de inlichtingen met betrekking tot de betaalkaart van de Klant niet op en houdt alleen de gegevens met betrekking tot de bestelling van de Klant bij, om er de correcte verwerking en opvolging van te verzekeren en de Klant te informeren over het product- en dienstenaanbod, conform de bepalingen van artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

Elke betaling geeft recht op een factuur. De factuurgegevens kunnen worden geraadpleegd op de daartoe voorziene website van internetVista en de factuur kan rechtstreeks worden afgedrukt in de vorm van een pdf-bestand. De Klant aanvaardt die manier van werken. InternetVista behoudt zich het recht voor om binnen de perken van de wet gebruik te maken van elektronische facturatiesystemen en de Klant verbindt zich ertoe zich daar niet tegen te verzetten.

internetVista stuurt zijn facturen per e-mail naar de klant in pdf-formaat. Ze zijn ook permanent beschikbaar op het klantenplatform van internetVista. Op verzoek van de klant kan internetVista de facturen tegen een administratieve vergoeding via andere media versturen (uploaden naar specifieke platformen, verzending per post, enz.).

InternetVista heeft het recht de aangeboden abonnementstarieven te wijzigen (naar boven of naar beneden) op voorwaarde dat de Klant vooraf op de hoogte wordt gebracht. Op dat ogenblik blijven de tarieven van de lopende abonnementen van kracht ; de wijzigingen gaan pas in op de eerste dag die volgt op de vervaldag van het abonnement (de vervaldag van de volgende periode). De Klant kan in dat geval zijn abonnement altijd opzeggen volgens de in artikel 12 beschreven procedure voordat het nieuwe tarief van kracht wordt. InternetVista neemt het abonnementsgeld van de kredietkaartrekening van de Klant op de vervaldag van het abonnement. Zodra een kredietkaart vervalt, ontvangt de standaardcontactpersoon van de rekening een e-mail waarin hij wordt verzocht de gegevens met betrekking tot zijn kredietkaart bij te werken. InternetVista behoudt zich het recht voor zijn dienst te onderbreken als hij niet betaald is.

internetVista heeft het recht om de prijs van zijn diensten jaarlijks te indexeren. De indexering is gebaseerd op de referentie-index, de Afgevlakte gezondheidsindex in België. Als er een indexering plaatsvindt, zal deze ingaan op het moment van de hernieuwing van het monitoringabonnement na de prijsverhoging

De BTW-regels worden toegepast in overeenstemming met de voorschriften, afhankelijk van het feit of de Klant in België, in de Europese Unie of buiten de Europese Unie is gevestigd. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Waar de BTW van toepassing is, moet hij er bij de betaling dus worden bijgeteld.

5. Verplichtingen van de Klant

De Klant verbindt zich ertoe de diensten te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst, de nationale en internationale wetgeving en meer algemeen als een goede huisvader, uitsluitend voor legitieme doeleinden en zonder de rechten van derden te schenden.

De Klant bevestigt dat hij wel degelijk de wettelijke eigenaar of de rechthebbende van de door InternetVista via zijn rekening gecontroleerde toepassingen is of dat hij van de wettelijke eigenaar de toelating heeft gekregen en gemachtigd is de diensten bij InternetVista te bestellen. Hij vrijwaart InternetVista van alle klachten van derden als zouden de diensten van InternetVista voor de genoemde toepassing niet zijn gevraagd of hun activiteiten hebben gestoord.

De Klant garandeert dat alle door hem verstrekte inlichtingen en/of documenten correct zijn.

6. Verplichtingen van InternetVista

InternetVista verbindt zich ertoe deze overeenkomst correct uit te voeren. InternetVista verbindt zich er tevens toe alles in het werk te stellen om zijn Klanten een kwaliteitsdienst te leveren in het kader van een algemene middelenverbintenis ("best efforts").

7. Toepasselijke wetten, verhaalmiddelen en geschillen

De toegang tot de website internetVista® en het gebruik ervan vallen uitsluitend onder de Belgische wetgeving, onder voorbehoud van de toepassing van dwangmaatregelen ten opzichte van de gebruikers. De toepassing, de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst worden, onder hetzelfde voorbehoud, uitsluitend geregeld door de Belgische wet. De eventuele geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Nijvel (België).

8. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele rechten op de door InternetVista ontwikkelde dienst, tools, websites, technologie, software en knowhow blijven het exclusieve eigendom van InternetVista. De reproductie of het gebruik van de tekstuele of multimediale gegevens (geluid, beelden, software, enzovoort) van InternetVista of van de gegevens op zijn website zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke toestemming van InternetVista. Zonder toelating is elke reproductie of elk gebruik verboden. De namen "InternetVista" en "internetVista" zijn gedeponeerde merk- of handelsnamen. De Klant kan geen aanspraak maken op rechten of licenties op onderdelen die eigendom zijn van InternetVista.

9. Bescherming van persoonsgegevens

9.1. Inleiding

Vertrouwelijkheid en veiligheid zijn van het grootste belang voor InternetVista, en internetVista doet er dan ook alles aan om de geldende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming te brengen met de rechten op gegevensbescherming van de Klant.

InternetVista verbindt zich ertoe de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke persoonsgegevens (hierna ‘AVG’) te respecteren.

9.2. Identiteits- en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

Persoonlijke gegevens worden verzameld op de websites van internetVista en uitsluitend verwerkt door het bedrijf zelf – de Naamloze Vennootschap geregistreerd bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0862.589.821, gevestigd in de Chemin du Cyclotron 6, 1348 Louvain-la-Neuve, België.

9.3. Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens

De persoonlijke gegevens van de Klant die zijn meegedeeld via de websites van internetVista worden door InternetVista geregistreerd en verwerkt voor de volgende doeleinden: klantenbeheer en beheer van de klantenaccounts, serviceverbetering, meedelen van informatie over nieuwe services en producten van InternetVista. InternetVista behoudt zich het recht voor deze gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden, waarbij potentiële klanten worden geïdentificeerd en de Klant wordt geïnformeerd over producten en services.

Wanneer de Klant zich registreert bij de service van internetVista, worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt: e-mail, voornaam, naam, website. Deze informatie kan worden aangevuld met de volgende gegevens: land, intracommunautair btw-nummer indien van toepassing, wachtwoord, postadres, telefoonnummer, IP-adres(sen), tijdzone. Met behulp van de service van internetVista worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt: verbindings- en navigatiegegevens wanneer de Klant daar de toestemming voor geeft, informatie over abonnementen en uitwisselingen met de klantendienst van internetVista. Bepaalde gegevens worden automatisch verzameld door toedoen van acties van de Klant op de website (zie de paragraaf over cookies verder in deze tekst).

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De Klant wordt erop gewezen dat de verwerking van zijn persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de serviceverlening van internetVista. De verwerking van deze persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de AVG. De Klant wordt er verder op gewezen dat alle uitgewisselde gegevens veilig worden verzonden en veilig worden opgeslagen.

Bewaring van de persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens van de Klant worden niet langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de contractuele of wettelijke verplichtingen van internetVista. Zodra de bewaarperiode verstreken is, verbindt internetVista zich ertoe om de persoonlijke gegevens van de Klant te vernietigen uiterlijk 1 jaar na het laatste contact met deze laatste.

Opslag in en overdracht naar het buitenland

De verzamelde persoonsgegevens worden allemaal opgeslagen op de servers van internetVista binnen de Europese Unie. Zij kunnen ook buiten de Europese Unie worden overgedragen. In dat geval maakt internetVista de nodige afspraken met zijn onderaannemers en partners om een adequaat niveau van bescherming te garanderen voor de Persoonsgegevens van de Klant, in overeenstemming met de geldende regelgeving (hoofdstuk V van de AVG).

9.4. Vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die worden meegedeeld aan internetVista

internetVista hecht veel belang aan de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens. internetVista neemt dan ook alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om hun vertrouwelijk karakter te vrijwaren en verklaart in contact te staan met betrouwbare onderaannemers, gerenommeerd om de ernst waarmee zij hun diensten verlenen en de hoge mate van bescherming die zij toekennen aan de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens.

9.5. Recht van toegang, verzet, rechtzetting en schrapping van de persoonlijke gegevens

Conform artikel 13 van de AVG wordt aan de Klant meegedeeld dat hij het recht heeft op toegang, verzet, rechtzetting, overdraagbaarheid en schrapping. Hij kan zijn rechten uitoefenen door contact op te nemen met de klantendienst van internetVista per gewone brief gericht aan het adres vermeld in de wettelijke mededelingen op de website van internetVista, of via e-mail gericht aan info@internetVista.com. internetVista kan de Klant om een bewijs van identiteit vragen; een elektronisch verzoek moet afkomstig zijn van het e-mailadres dat werd ingevuld bij zijn registratie bij internetVista. De Klant kan ook een klacht indienen bij de Privacycommissie (https://www.dataprotectionauthority.be/) op grond van artikel 77 van de AVG.

De Klant kan zijn persoonlijke gegevens ook te allen tijde wijzigen door in te loggen op zijn account in het gedeelte ‘Account’.

Indien de Klant verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en voor zover deze gegevens een integraal onderdeel vormen van de serviceverlening van internetVista, kan hem worden gevraagd om zijn account bij onze monitoringservice te sluiten.

9.6. Gebruik van cookies

Door gebruik te maken van de websites van internetVista gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen internetVista om het bezoek van de Klant aan de websites van internetVista te optimaliseren, om zijn technische keuzes te onthouden (zoals taalkeuze, sorteren van lijsten enz.), om eventuele fouten op de websites op te sporen en om de Klant promoties en services aan te bieden die steeds beter op zijn behoeften zijn afgestemd.

Om de websites van internetVista te kunnen gebruiken, verdient het aanbeveling om de cookies in te schakelen. Als de cookies zijn uitgeschakeld, zal internetVista de Klant mogelijk geen bezoek zonder technische problemen aan de website kunnen garanderen. Het staat de Klant uiteraard vrij om de cookies uit te schakelen.

De gebruikte cookies zijn veilig. De met behulp van cookies verzamelde informatie helpt internetVista om specifieke services op maat van de Klant aan te bieden.

internetVista maakt ook gebruik van bezoekersanalyse- en trackingtools op zijn websites om inzicht te verwerven in zijn klantenbestand, de browse-ervaring te analyseren, de inhoud van zijn websites te verbeteren en gerichte informatie naar de Klant te sturen tijdens het browsen.

10. Aansprakelijkheid van InternetVista

De aansprakelijkheid van InternetVista voor schade van de Klant uit hoofde van de diensten van InternetVista, is begrensd op een bedrag dat gelijk is aan het hoogste van de volgende twee totalen : (1) het totaal van de door de Klant betaalde bedragen in het jaar dat aan de schade voorafgaat, of (2) de som van € 250,00 , en dat ongeacht de oorzaak of de juridische grond voor de klacht van de Klant. De aansprakelijkheid van InternetVista is beperkt tot de rechtstreekse materiële schade door een zware fout die duidelijk aan InternetVista kan worden toegeschreven. De aansprakelijkheid van InternetVista in het kader van deze overeenkomst kan geenszins worden uitgebreid tot een vergoeding van onrechtstreekse schade, schade van commerciële, financiële of andere aard, zoals tijdverlies, verlies van klanten, benadeling van klanten, verlies van gegevens, derving van inkomsten, derving van winsten, stijging van de algemene kosten, verstoring van een commerciële activiteit, acties van derden, beschadiging van reputatie of verlies van vooropgestelde besparingen. InternetVista aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor zijn kosteloze dienst, behoudens opzettelijke fout van zijnentwege.

11. Overmacht en daden van derden

De Klant noch InternetVista zijn aansprakelijk voor schade uit hoofde van de niet-naleving of de laattijdige naleving van de contractuele verplichtingen als gevolg van overmacht, meer bepaald door oorlog, opstand, terrorisme, aanslagen, stakingen, sociale conflicten, ongevallen, brand, overstroming, telecommunicatiestoringen of een daad van derden (transportproblemen, verbindings- of communicatieproblemen, materiaalfouten, enzovoort).

De beschikbaarheid van de internetVista® diensten kan worden opgeschort bij gebeurtenissen die InternetVista niet in de hand heeft, zoals bijvoorbeeld problemen met de toegankelijkheid van het internet, of om redenen van herstelling of onderhoud van het InternetVista-materiaal. De onderbeking en de gevolgen ervan geven in geen geval recht op enige schadeloosstelling. InternetVista zal alles in het werk stellen om de Klant binnen een redelijke termijn op de hoogte te brengen van deze onderbrekingen en er de duur van te beperken.

12. Beëindiging van het abonnement

Het abonnement gaat in op het ogenblik dat InternetVista de dienst begint te leveren en geldt voor onbepaalde duur. Als de Klant niet betaalt of zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, kan InternetVista de overeenkomst zonder opzeggingstermijn beëindigen of naar eigen goeddunken beslissen om de levering van de dienst op te schorten en de Klant een termijn toe te staan om de betaling alsnog uit te voeren of zijn contractuele verplichtingen alsnog na te leven. In al die gevallen zal InternetVista erover waken de Klant op korte termijn op de hoogte te brengen van het feit dat het abonnement is opgezegd of opgeschort. Ook zonder fout van de Klant kan InternetVista de dienst stopzetten of opheffen mits een opzeggingstermijn van één maand in acht te nemen.

De kosteloze dienst kan bovendien worden beëindigd in overeenstemming met artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.

De Klant kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen door zijn rekening af te sluiten met de toepassing die beschikbaar is op de site internetVista® ( www.internetVista.com) of door een schriftelijke kennisgeving (met de post of per e-mail) te sturen naar InternetVista. De overeenkomst vervalt pas aan het einde van de lopende periode en er is geen terugbetaling voorzien voor de periode die verloopt tussen de kennisgeving door de Klant en de datum van stopzetting van de overeenkomst.

13. InternetVista contacteren

Er is een contactrubriek voorzien op de site internetVista® ; u kunt evenwel te allen tijde mailen ( info@internetVista.com) of een gewone brief sturen naar het volgende adres: NV InternetVista, Chemin du Cyclotron, 6 te 1348 Louvain-la-Neuve, België.

14. Taal van de Algemene Voorwaarden

Ondanks alle zorg die aan de vertaling van deze Algemene Voorwaarden in de verschillende door internetVista aangeboden talen wordt besteed, zijn van de taal afhankelijke interpretatieverschillen niet uitgesloten. Daarom zal in het geval van een tegenstrijdigheid tussen twee versies het Frans de referentietaal zijn, bij elke betwisting en voor alle documenten.

15. Publiciteit

InternetVista mag de naam van de Klant, de naam van de bedrijf van de Klant, domeinnaam van de Klant en logo van de Klant gebruiken op de website als testimonia of in een persbericht.