Algemene Voorwaarden

1. Toepassing van de Algemene Voorwaarden

De elektronische diensten van de site internetVista® zijn uitgewerkt door de NV InternetVista ("InternetVista"), die tevens de uitbater van de site is en de merknaam internetVista® heeft gedeponeerd.
Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") vormen het algemeen kader voor de contractuele relatie tussen InternetVista en zijn klanten ("Klant(en)") met betrekking tot de terbeschikkingstelling van diensten door InternetVista ("de overeenkomst" of "het abonnement").
Elke bestelling of aankoop van InternetVista-diensten via de site internetVista� of anderszins impliceert de voorafgaande aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. De Klant erkent bijgevolg perfect op de hoogte te zijn van het feit dat zijn akkoord met deze Algemene Voorwaarden niet gebonden is aan de schriftelijke ondertekening van dit document. De Klant heeft de mogelijkheid om deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken in de wetenschap dat zowel opslaan als afdrukken van dit document uitsluitend onder zijn eigen verantwoordelijkheid vallen en dat deze Algemene Voorwaarden eventueel onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In dat geval wordt de overeenkomst met de Klant beheerst door de Algemene Voorwaarden zoals vermeld op de site op de datum van de bestelling, onder voorbehoud van de wijzigingen die nadien zijn doorgevoerd in overeenstemming met de hierna beschreven procedure tot wijziging.
InternetVista mag deze Algemene Voorwaarden wijzigen mits voorafgaandelijke en schriftelijke kennisgeving aan de klant. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ��n maand na die kennisgeving, tenzij InternetVista een andere datum opgeeft die uiteraard niet vroeger dan ��n maand na de kennisgeving kan vallen. Voordat de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden, heeft de Klant het recht de overeenkomst te be�indigen volgens de in artikel 12 beschreven modaliteiten.
De Klant aanvaardt afstand te doen van zijn eigen algemene en bijzondere voorwaarden, zelfs bij uitdrukkelijke vermelding dat alleen zij van toepassing zijn.
Het feit dat InternetVista zich op een gegeven ogenblik niet beroept op een van deze Algemene Voorwaarden en/of op de niet-naleving door de andere partij van een van de verplichtingen zoals vervat in deze Algemene Voorwaarden, kan niet worden ge�nterpreteerd als zou InternetVista afstand doen van zijn recht om zich later op een van de genoemde voorwaarden te beroepen.

2. Definities

Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die de door InternetVista ter beschikking gestelde diensten koopt of gebruikt.

InternetVista: naamloze vennootschap internetVista®; maatschappelijke zetel : Chemin du Cyclotron, 6 te 1348 Louvain-la-Neuve (Belgi�) ; BTW-nummer BE 0.862.589.821.

Toepassing: eenheid die de Klant via het internet wenst te controleren. Die eenheid kan een webserver, een mailserver, een bestandsserver, enzovoort zijn. Het gaat bijvoorbeeld om een URL als de Klant een internetsite (webserver) in de vorm van "http://domeinnaam" wil volgen.
De lijst van de verschillende toepassingstypes waarvan de bewaking door internetVista wordt ondersteund, omvat

 • HTTP-toepassingen: toepassingen op basis van het HTTP-protocol (webserver)
 • HTTPS-toepassingen: toepassingen op basis van het HTTPS-protocol (beveiligde webserver)
 • SMTP-toepassingen: toepassingen op basis van het SMTP-protocol (server voor uitgaande mail)
 • POP-toepassingen: toepassingen op basis van het POP-protocol (server voor binnenkomende mail)
 • FTP-toepassingen: toepassingen op basis van het FTP-protocol (server voor bestandsoverdracht)
 • TCP-toepassingen: toepassingen op basis van het TCP/IP-protocol
 • IMAP-toepassingen: toepassingen op basis van het IMAP-protocol (server voor binnenkomende mail)
 • DNS-toepassingen: toepassingen op basis van het DNS-protocol (Domain Name server)
 • UDP-toepassingen: toepassingen op basis van het UDP-protocol
 • PING-toepassingen: toepassingen op basis van het PING-protocol
 • MYSQL-toepassingen: toepassingen op basis van het MYSQL-protocol (Database server)

Medium: een communicatiemiddel, door de Klant gekozen uit de door InternetVista voorgestelde mogelijkheden, waarmee hij wordt verwittigd over de gebeurtenissen met betrekking tot zijn toepassingen. Vandaag kan de Klant kiezen uit drie media : e-mail, sms, of url. De media worden tevens gebruikt in het kader van de periodieke rapportering en de nieuwsflashes.

SMS-krediet: om berichten via SMS te kunnen ontvangen, moet de Klant over voldoende SMS-krediet beschikken, dat de Klant vooraf moet aankopen. Telkens als er een SMS naar de Klant verstuurd wordt, verliest hij ��n kredieteenheid. De Klant betaalt dus precies wat hij gebruikt en een aangekochte SMS is geldig tot op de dag dat hij gebruikt wordt, zonder enige beperking qua geldigheid in de tijd.

Rekening: de rekening van de Klant verwijst naar alle toepassingen die de Klant wenst te bewaken, de door de Klant opgegeven media en het aantal sms'en waarover hij beschikt (sms-tegoed).

3. Aanvraag dienst, kosteloze dienst, betalende dienst

Om gebruik te kunnen maken van de diensten op de site internetVista® moet de klant een rekening openen met behulp van het speciale inschrijvingsformulier op het volgende adres: www.internetVista.com. Die inschrijving geeft de Klant recht op een gratis rekening die hem in staat stelt een toepassing van het HTTP-type te controleren met een frequentie van 60 minuten en er een medium van het e-mailtype aan toe te wijzen. Om te kunnen blijven genieten van deze gratis controle moet de Klant een link naar internetVista site opnemen op de pagina die de Klant controleert. De nuttige informatie om deze link aan the pagina te toevoegen, kan op het adres Link naar onze site gevonden worden.

Een rekening is een abonnement op de diensten van InternetVista. Het abonnement kan worden uitgebreid, aangepast of opgezegd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst. Om toegang te krijgen tot aanvullende of tot alle diensten die door InternetVista ter beschikking worden gesteld, moet de Klant zijn rekening uitbreiden en een betalend abonnement nemen. Die operatie verloopt via de configuratie van zijn rekening, die resulteert in een beveiligde betaling (zie artikel 4).

Een abonnement kan voor een duur van 1 maand, 3 maanden, 6 maanden of 1 jaar genomen worden. Een abonnement bestaat uit minstens ��n toepassing en ��n media. De kostprijs van het abonnement wordt op de vervaldag automatisch van de kredietkaartrekening gedebiteerd (als de Klant het maandelijks abonnement heeft gekocht op 4 maart 2004, wordt zijn rekening op de 4e van elke maand gedebiteerd). Als de Klant in de lopende periode een extra dienst wenst (uitbreiding van de rekening, aankoop van frequentie en/of media), dan wordt hem tot het einde van de lopende periode een proportioneel bedrag aangerekend. Als de Klant zijn abonnement in de lopende periode wenst af te bouwen (afbouw van de controlefrequenties of minder media), dan wordt de rekening van de Klant gecrediteerd met een proportioneel tegoed. Een tegoedsaldo wordt nooit terugbetaald of op de rekening gestort. Het tegoed blijft op de rekening van de klant staan tot het volledig is opgebruikt door de toekomstige diensten. Als het bedrag van een bestelling tijdens de herconfiguratie van de rekening van de Klant kleiner is dan € 4,99 (of $ 6.99), dan worden de factuur en de betaling uitgesteld en wordt het bedrag op het debet van de klant geboekt. Zodra het bedrag € 4,99 (of $6.99) overschrijdt, wordt de Klant naar de beveiligde betaling geleid.

InternetVista behoudt de vrijheid om de voorgestelde kosteloze dienst in de toekomst te be�indigen of er de inhoud van te veranderen mits voorafgaande kennisgeving aan de Klanten die erop ingetekend hebben, waarbij de Klanten geenszins kunnen aanvoeren dat de kosteloze dienst zou zijn uitgegroeid tot een verworven recht. De verantwoordelijkheden en verplichtingen van InternetVista in het kader van deze kosteloze dienst zijn, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, verschillend van de verplichtingen welke van toepassing zijn voor de betalende dienst.

Een gedetailleerde beschrijving van de door InternetVista voorgestelde dienst is beschikbaar op de site van InternetVista. In geval van tegenstrijdigheid tussen die beschrijving en de Algemene Voorwaarden, hebben de Algemene Voorwaarden voorrang.

4. Betaling, beveiliging van de transacties en facturatie

De betaling is onmiddellijk opeisbaar op het ogenblik van de bestelling. De bestelling van de Klant wordt vast en definitief op het ogenblik dat hij zijn bestelling valideert nadat hij het nummer, de vervaldatum en de visuele code van zijn betaalkaart heeft ingevoerd. De betaling gebeurt uitsluitend met American Express, Visa of Eurocard/Mastercard of via of via het Paypal systeem.

Voor de klanten door de aanvraag te doen en na inwilliging door InternetVista, kan de betaling per bankoverschrijving plaatsvinden. In dit geval is een abonnement van minimale 6 maanden vereist.

Om een ijzersterke beveiliging van alle transacties via de site internetVista® te verzekeren heeft InternetVista ingetekend op het uiterst gespecialiseerde systeem tot beveiliging van financi�le transacties van de firma Ogone (http://www.ogone.com). Alleen Ogone kent de gegevens met betrekking tot de betaalkaart en die gegevens worden uitsluitend doorgeseind in het versleutelde formaat SSL 128 bits.
Bovendien slaat InternetVista de inlichtingen met betrekking tot de betaalkaart van de Klant niet op en houdt alleen de gegevens met betrekking tot de bestelling van de Klant bij, om er de correcte verwerking en opvolging van te verzekeren en de Klant te informeren over het product- en dienstenaanbod, conform de bepalingen van artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

Elke betaling geeft recht op een factuur. De factuurgegevens kunnen worden geraadpleegd op de daartoe voorziene website van internetVista en de factuur kan rechtstreeks worden afgedrukt in de vorm van een pdf-bestand. De Klant aanvaardt die manier van werken. InternetVista behoudt zich het recht voor om binnen de perken van de wet gebruik te maken van elektronische facturatiesystemen en de Klant verbindt zich ertoe zich daar niet tegen te verzetten.

InternetVista heeft het recht de aangeboden abonnementstarieven te wijzigen (naar boven of naar beneden) op voorwaarde dat de Klant vooraf op de hoogte wordt gebracht. Op dat ogenblik blijven de tarieven van de lopende abonnementen van kracht ; de wijzigingen gaan pas in op de eerste dag die volgt op de vervaldag van het abonnement (de vervaldag van de volgende periode). De Klant kan in dat geval zijn abonnement altijd opzeggen volgens de in artikel 12 beschreven procedure voordat het nieuwe tarief van kracht wordt. InternetVista neemt het abonnementsgeld van de kredietkaartrekening van de Klant op de vervaldag van het abonnement. Zodra een kredietkaart vervalt, ontvangt de standaardcontactpersoon van de rekening een e-mail waarin hij wordt verzocht de gegevens met betrekking tot zijn kredietkaart bij te werken. InternetVista behoudt zich het recht voor zijn dienst te onderbreken als hij niet betaald is.

De BTW-regels worden toegepast in overeenstemming met de voorschriften, afhankelijk van het feit of de Klant in Belgi�, in de Europese Unie of buiten de Europese Unie is gevestigd. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Waar de BTW van toepassing is, moet hij er bij de betaling dus worden bijgeteld.

5. Verplichtingen van de Klant

De Klant verbindt zich ertoe de diensten te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst, de nationale en internationale wetgeving en meer algemeen als een goede huisvader, uitsluitend voor legitieme doeleinden en zonder de rechten van derden te schenden.

De Klant bevestigt dat hij wel degelijk de wettelijke eigenaar of de rechthebbende van de door InternetVista via zijn rekening gecontroleerde toepassingen is of dat hij van de wettelijke eigenaar de toelating heeft gekregen en gemachtigd is de diensten bij InternetVista te bestellen. Hij vrijwaart InternetVista van alle klachten van derden als zouden de diensten van InternetVista voor de genoemde toepassing niet zijn gevraagd of hun activiteiten hebben gestoord.

De Klant garandeert dat alle door hem verstrekte inlichtingen en/of documenten correct zijn.

6. Verplichtingen van InternetVista

InternetVista verbindt zich ertoe deze overeenkomst correct uit te voeren. InternetVista verbindt zich er tevens toe alles in het werk te stellen om zijn Klanten een kwaliteitsdienst te leveren in het kader van een algemene middelenverbintenis ("best efforts").

7. Toepasselijke wetten, verhaalmiddelen en geschillen

De toegang tot de website internetVista® en het gebruik ervan vallen uitsluitend onder de Belgische wetgeving, onder voorbehoud van de toepassing van dwangmaatregelen ten opzichte van de gebruikers. De toepassing, de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst worden, onder hetzelfde voorbehoud, uitsluitend geregeld door de Belgische wet. De eventuele geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Nijvel (Belgi�).

8. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele rechten op de door InternetVista ontwikkelde dienst, tools, websites, technologie, software en knowhow blijven het exclusieve eigendom van InternetVista. De reproductie of het gebruik van de tekstuele of multimediale gegevens (geluid, beelden, software, enzovoort) van InternetVista of van de gegevens op zijn website zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke toestemming van InternetVista. Zonder toelating is elke reproductie of elk gebruik verboden. De namen "InternetVista" en "internetVista" zijn gedeponeerde merk- of handelsnamen. De Klant kan geen aanspraak maken op rechten of licenties op onderdelen die eigendom zijn van InternetVista.

9. Bescherming van vertrouwelijke gegevens

Met betrekking tot de verwerking van de vertrouwelijke gegevens verbindt InternetVista zich ertoe de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven. De vertrouwelijke gegevens die door de Klant via internetVista® worden meegedeeld, worden door InternetVista geregistreerd en verwerkt voor de volgende doeleinden: beheer van de rekening van de Klant en van het klantenbestand, verbetering van de dienstverlening, verstrekken van informatie over nieuwe diensten en producten van InternetVista. InternetVista behoudt zich het recht voor die gegevens te gebruiken voor commerci�le doeleinden, om potenrti�le klanten te identificeren en om de Klant te informeren over zijn producten en diensten. De Klant kan zich tegen het gebruik van zijn gegevens voor marketingdoeleinden verzetten door InternetVista daarvan te informeren volgens de door InternetVista speciaal daartoe voorziene procedure. De Klant heeft het recht zijn gegevens op te vragen en InternetVista te verzoeken ze aan te passen of te verbeteren door te schrijven naar NV InternetVista, Chemin du Cyclotron, 6 te 1348 Louvain-la-Neuve, Belgi� of via de site internetVista® (www.internetVista.com).

10. Aansprakelijkheid van InternetVista

De aansprakelijkheid van InternetVista voor schade van de Klant uit hoofde van de diensten van InternetVista, is begrensd op een bedrag dat gelijk is aan het hoogste van de volgende twee totalen : (1) het totaal van de door de Klant betaalde bedragen in het jaar dat aan de schade voorafgaat, of (2) de som van € 250,00 , en dat ongeacht de oorzaak of de juridische grond voor de klacht van de Klant. De aansprakelijkheid van InternetVista is beperkt tot de rechtstreekse materi�le schade door een zware fout die duidelijk aan InternetVista kan worden toegeschreven. De aansprakelijkheid van InternetVista in het kader van deze overeenkomst kan geenszins worden uitgebreid tot een vergoeding van onrechtstreekse schade, schade van commerci�le, financi�le of andere aard, zoals tijdverlies, verlies van klanten, benadeling van klanten, verlies van gegevens, derving van inkomsten, derving van winsten, stijging van de algemene kosten, verstoring van een commerci�le activiteit, acties van derden, beschadiging van reputatie of verlies van vooropgestelde besparingen. InternetVista aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor zijn kosteloze dienst, behoudens opzettelijke fout van zijnentwege.

11. Overmacht en daden van derden

De Klant noch InternetVista zijn aansprakelijk voor schade uit hoofde van de niet-naleving of de laattijdige naleving van de contractuele verplichtingen als gevolg van overmacht, meer bepaald door oorlog, opstand, terrorisme, aanslagen, stakingen, sociale conflicten, ongevallen, brand, overstroming, telecommunicatiestoringen of een daad van derden (transportproblemen, verbindings- of communicatieproblemen, materiaalfouten, enzovoort).

De beschikbaarheid van de internetVista® diensten kan worden opgeschort bij gebeurtenissen die InternetVista niet in de hand heeft, zoals bijvoorbeeld problemen met de toegankelijkheid van het internet, of om redenen van herstelling of onderhoud van het InternetVista-materiaal. De onderbeking en de gevolgen ervan geven in geen geval recht op enige schadeloosstelling. InternetVista zal alles in het werk stellen om de Klant binnen een redelijke termijn op de hoogte te brengen van deze onderbrekingen en er de duur van te beperken.

12. Be�indiging van het abonnement

Het abonnement gaat in op het ogenblik dat InternetVista de dienst begint te leveren en geldt voor onbepaalde duur. Als de Klant niet betaalt of zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, kan InternetVista de overeenkomst zonder opzeggingstermijn be�indigen of naar eigen goeddunken beslissen om de levering van de dienst op te schorten en de Klant een termijn toe te staan om de betaling alsnog uit te voeren of zijn contractuele verplichtingen alsnog na te leven. In al die gevallen zal InternetVista erover waken de Klant op korte termijn op de hoogte te brengen van het feit dat het abonnement is opgezegd of opgeschort. Ook zonder fout van de Klant kan InternetVista de dienst stopzetten of opheffen mits een opzeggingstermijn van ��n maand in acht te nemen.

De kosteloze dienst kan bovendien worden be�indigd in overeenstemming met artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.

De Klant kan de overeenkomst te allen tijde be�indigen door zijn rekening af te sluiten met de toepassing die beschikbaar is op de site internetVista® (www.internetVista.com) of door een schriftelijke kennisgeving (met de post of per e-mail) te sturen naar InternetVista. De overeenkomst vervalt pas aan het einde van de lopende periode en er is geen terugbetaling voorzien voor de periode die verloopt tussen de kennisgeving door de Klant en de datum van stopzetting van de overeenkomst.

13. InternetVista contacteren

Er is een contactrubriek voorzien op de site internetVista® ; u kunt evenwel te allen tijde mailen (info@internetVista.com) of een gewone brief sturen naar het volgende adres: NV InternetVista, Chemin du Cyclotron, 6 te 1348 Louvain-la-Neuve, Belgi�.

14. Taal van de Algemene Voorwaarden

Ondanks alle zorg die aan de vertaling van deze Algemene Voorwaarden in de verschillende door internetVista aangeboden talen wordt besteed, zijn van de taal afhankelijke interpretatieverschillen niet uitgesloten. Daarom zal in het geval van een tegenstrijdigheid tussen twee versies het Frans de referentietaal zijn, bij elke betwisting en voor alle documenten.

15. Publiciteit

InternetVista mag de naam van de Klant, de naam van de bedrijf van de Klant, domeinnaam van de Klant en logo van de Klant gebruiken op de website als testimonia of in een persbericht.