Welke fouten kunnen zich voordoen tijdens de bewaking?

Op deze pagina vindt u alle door internetVista gebruikte statussen. Het betreft de statussen van door de bewakingscentra uitgevoerde controles. Voor elke status vindt u de bijbehorende code en een korte beschrijving.

De verschillende protocollen:

Gemeenschappelijke codes die gebruikt worden door elke protocol. (Boven)

OK (200)

De controle is correct verlopen.

Sleutelzin OK

Het antwoord dat door de server werd teruggestuurd, bevat het sleutelwoord dat door de toepassing is gespecificeerd.

Verbinding geweigerd

De server heeft geweigerd om de verbinding te maken.

Client certificaat niet gevonden

Het opgegeven client certificaat kon niet worden gevonden; het bestand dat het client certificaat bevat moet zich fysiek in de monitoring infrastructuur bevinden

Fout client certificaat

Het opgegeven client certificaat en het wachtwoord horen niet bij elkaar. Een van de twee gegevens is onjuist.

Ongeldige variabele

De variabele is onbekend, niet bepaald of slecht gebruikt

Ongeldige functie

De functie-oproep is ongeldig.

Te traag antwoord

De verbinding met de server is gelukt, maar de server heeft het antwoord niet binnen de toegestane termijn teruggestuurd. Deze begrenzingstijd bedraagt 30 seconden.

Geen antwoord

De server heeft niet geantwoord op het verzoek. Dat kan te wijten zijn aan een firewall die bepaalde poorten blokkeert, aan een uitgeschakelde server, aan een probleem met de internetverbinding, aan de niet-beschikbaarheid van de opgeroepen dienst...

Poort ongeldig

De poort die in de te controleren toepassing wordt opgegeven, is niet geldig of antwoordt niet.

Certificaat niet te vertrouwen

Het certificaat is niet geldig of niet langer geldig.

Fout sleutelzin

De pagina die door de server werd teruggestuurd, bevat het sleutelwoord niet dat in de toepassing werd gespecificeerd. Ter herinnering, met het veld "sleutelzin" kunt u een frase definiëren die zich in de inhoud van uw pagina moet bevinden. Als uw pagina deze sleutelfrase niet bevat, dan wordt een alarm verstuurd. De controle gebeurt door standaard op de 128 eerste kilobyte van de pagina.

Fout socket

Bij een poging om een verbinding met de server te maken, is een probleem opgetreden.

Fout

De monitoringdienst heeft een fout ontmoet die niet in de specifieke fouten van het protocol wordt geïnventariseerd.

URL niet geldig

De opgegeven URL is niet geldig of is niet correct samengesteld.

Onbekende host

De DNS-server gebruikt voor de controle heeft de domeinnaam die als host is gedefinieerd, niet kunnen oplossen.

Geen antwoord

De server heeft niet geantwoord op het verzoek of is niet toegankelijk.


HTTP (Boven)

Gecreëerd (201)

De aanvraag is correct verwerkt en heeft geleid tot de creatie van een nieuwe hulpbron. Die hulpbron kan middels de teruggezonden URI in de body van het antwoord gelinkt worden aan de meest precieze URL voor de hulpbron aangeduid in de hoofding van het veld "Locatie".

Aanvaard (202)

De aanvraag is aanvaard voor verwerking, maar de verwerking kon niet worden voltooid. Deze code wordt gebruikt ter vervanging van code 201 wanneer de verwerking niet onmiddellijk kan gebeuren, het resultaat is dus onbepaald.

Niet gewaarborgde informatie (203)

De teruggezonden informatie is niet afkomstig van de HTTP-server maar van een andere niet-geauthentificeerde bron.

Geen inhoud (204)

De HTTP-server heeft de aanvraag correct verwerkt maar er is geen informatie om terug te zenden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een HTML-bestand of het resultaat van een CGI-BIN-programma leeg is.

Altijd verplaatst (301)

De URL is niet langer toegankelijk en werd definitief verplaatst (permanente verwijzing).

Tijdelijk verplaatst (302)

De URL is niet langer toegankelijk en werd tijdelijk verplaatst (tijdelijke verwijzing).

Zie elders (303)

De opgegeven URI is beschikbaar op een andere URI en moet worden aangevraagd met een GET.

Niet gewijzigd (304)

De browser heeft een voorwaardelijke GET-aanvraag verzonden en de toegang is toegestaan, maar het document is niet gewijzigd. Dat klassieke antwoord betekent dat u uw browser geconfigureerd hebt om een HTTP-cache (proxy) te gebruiken waarin een kopie van het gevraagde document opgeslagen is. De proxy heeft dus aan de server gevraagd of het originele document sindsdien gewijzigd is en heeft dit antwoord gekregen: hij kan dus de lokale kopie gebruiken.

De proxy gebruiken (305)

Toegang tot de opgegeven URI gaat verplicht via de proxy.

Inhoud OK

De gedownloade inhoud van de pagina komt overeen met de referentie-inhoud van de gemonitorde URL

Slechte query (400)

Het verzoek dat naar de server werd gestuurd, werd door deze laatste niet begrepen, of het formaat is onjuist.

Niet toegelaten (401)

De gevraagde toegang tot de URL werd geweigerd aangezien die de authentificatie van de gebruiker vereist.

Betaling vereist (402)

De toegang tot de URL is betalend.

Verboden (403)

De server weigert om het verzonden verzoek te behandelen.

Onvindbaar (404)

Het gevraagde document heeft de opgegeven URL niet gevonden.

Methode niet toegestaan (405)

Aanvraagmethode niet toegelaten.

Niet aanvaardbaar (406)

Het opgegeven adres (URI) bestaat, maar niet in het door de client verkozen formaat. De server geeft daarom de beschikbare talen en coderingssoorten voor dit adres.

Aanvraag time-out (408)

De client heeft geen volledige aanvraag verzonden binnen de maximaal toegewezen termijn en de server heeft de verbinding verbroken.

Permanent onbeschikbaar (410)

Het gevraagde adres (URI) bestaat niet meer en is definitief verwijderd van de server.

Body van aanvraag te groot (413)

De server kan de aanvraag niet verwerken omdat de inhoud te groot is.

Methode niet toegestaan (405)

De voor de server voorziene gedrag wordt niet ondersteund.

Te veel verzoeken (429)

De gebruiker heeft in een bepaalde periode te veel verzoeken gestuurd

Interne fout (500)

De server heeft een interne fout gevonden die hem verhindert om correct op het verzoek te antwoorden.

Niet geïmplementeerd (501)

De HTTP-server ondersteunt de vereiste functie niet om de aanvraag te verwerken. Dit antwoord geeft de server wanneer hij de aangeduide methode in de aanvraag niet herkent en dus niet in staat is om haar te ondersteunen voor enige hulpbron (ofwel is de browser te recent, ofwel is de HTTP-server te oud).

Slechte gateway (502)

De server die dienst doet als gateway of proxy, heeft een fout antwoord gekregen van een bron die op het verzoek antwoordt.

Niet-beschikbare dienst (503)

De server kan het verzoek momenteel niet beantwoorden door overbelasting of door een tijdelijk onderhoud van de server.

Gateway timeout (504)

De server heeft geen tijdige respons gekregen van van een andere server waartoe hij toegang probeerde te krijgen bij een poging om de webpagina te laden of om een ander verzoek van de browser te vervullen. Dit betekent gewoonlijk dat de andere server down is of niet correct werkt.

Niet-ondersteunde HTTP-versie (505)

De in deze aanvraag gebruikte versie van het HTTP-protocol wordt niet (meer) ondersteund door de server.

Uncompress error

A problem occurred while uncompressing (zip, ...) the response received from the web server

Certificaat verloopt binnenkort

De vervaldatum van het certificaat wordt binnenkort bereikt. Het in aanmerking te nemen aantal dagen vóór de vervaldatum van het certificaat is configureerbaar in de SSL-instellingen.

Verzoek geannuleerd

Het verzoek om een URL te downloaden is geannuleerd

Mismatch inhoud

De gedownloade inhoud van de pagina komt niet overeen met de referentie-inhoud van de gemonitorde URL

Javascriptfout

Een javascript fout is opgetreden tijdens de pagina download

Handshakefout

De SSL-onderhandeling tussen client en server is mislukt.

Verlopen client certificaat

Deze fout treedt op als de huidige datum vóór of na de geldigheidsperiode van het certificaat ligt. Certificaat-eigenaren moeten regelmatig verlenging van hun certificaten aanvragen bij de uitgever van het certificaat.

Fout client certificaat

Het opgegeven client certificaat en het wachtwoord horen niet bij elkaar. Een van de twee gegevens is onjuist.

Verlopen certificaat

Deze fout treedt op als de huidige datum vóór of na de geldigheidsperiode van het certificaat ligt. Website-eigenaren moeten regelmatig verlenging van hun certificaten aanvragen bij de uitgever van het certificaat. Verlopen certificaten houden een veiligheidsrisico in. Als een certificaat is verlopen, is de certificeringsautoriteit die het certificaat heeft afgegeven niet langer gehouden om erop toe te zien dat het certificaat niet wordt misbruikt.

Ongeldige http(s) antwoord

De server heeft een antwoord teruggestuurd dat het http/Https protocol niet eerbiedigt.

Redirection mislukking

De redirection is onjuist of veroorzaakt een oneindige verwijzingslus.


FTP (Boven)

Login OK (230)

De verbinding met de ftp-server en de authentificatie van ons systeem, is met succes afgerond.

Directory OK (250)

De mapwijziging na de ftp-authentificatie is gelukt.

Directory OK

De gespecificeerde directory bestaat.

Login OK

De authentificatie op de SFTP-server is gelukt.

Verbinding gesloten (421)

De dienst is niet beschikbaar omdat de verbinding door de server werd verbroken.

Handeling afgebroken (451)

De gevraagde handeling is stopgezet door een fout die is opgetreden tijdens de verwerking van de opdracht.

Syntaxfout (500)

Syntaxfout of onbekende opdracht: dit kan ook betrekking hebben op fouten zoals een te lange opdrachtregel.

Login-fout (530)

De ftp-authentificatie is mislukt. Deze fout kan optreden als de combinatie van de gebruikersnaam (username) en van het paswoord (password) ongeldig is of als de ftp-server de login heeft geweigerd.

Niet-beschikbare directory (550)

De opgegeven map kan niet worden bereikt of de leesrechten werden niet toegekend voor deze map.

Error SFTP-kanaal

Kan geen verbinding maken met SFTP-kanaal

Handshakefout

De SSH-onderhandeling tussen client en server is mislukt.

Onbestaande directory

De gespecificeerde directory bestaat niet.

Ongeldige ftp antwoord

De server heeft een antwoord teruggestuurd dat het Ftp protocol niet eerbiedigt.

Login-fout

De authentificatie op de SFTP-server is mislukt. De combinatie van de gebruikersnaam (username) en van het paswoord (password) is ongeldig of de SFTP-server de login heeft geweigerd.


DNS (Boven)

Overeenstemming query OK

Het antwoord op het DNS-verzoek stemt overeen met het verwachte resultaat.

Lookup-fout

De lookup is mislukt vanwege een gegevens-of serverfout.

Aanvraag mislukt

De DNS-aanvraag is onjuist en is mislukt. De verzonden opdracht of het verwachte resultaat zijn onjuist.

Geen registratie gevonden

De server bestaat, maar geen enkele registratie stemt overeen met het verzoek

Host van query onbekend

De host die in het DNS-verzoek werd opgegeven, bestaat niet.

Geen antwoord op query

De DNS query keerde geen resultaat terug.

Fout in overeenstemming query

Het antwoord op het DNS-verzoek stemt niet overeen met het verwachte resultaat.


IMAP (Boven)

Login OK

De authentificatie op de IMAP-server is gelukt.

Email niet gevonden

Er is geen e-mail gevonden die overeenkomt met de opvraging door de gebruiker.

Folder niet gevonden

Er bestaat geen map met de door de gebruiker opgegeven naam.

Fout mailbox

De authentificatie is geslaagd, maar de verbinding met de gedefinieerde postbus is mislukt.

Verbinding mislukt

Bij een poging om een verbinding met de server te maken, is een probleem opgetreden (netwerkprobleem, de server antwoordt niet...)

Authentificatie mislukt

De authentificatie op de IMAP-server is mislukt. De combinatie van de gebruikersnaam (username) en van het paswoord (password) is ongeldig of de IMAP-server de login heeft geweigerd.


PING (Boven)

Ping OK

De server heeft geantwoord op de verstuurde pingopdracht.

Pakket verlies

Tijdens de ping zijn een bepaald aantal pakketten verloren gegaan. Dit betekent dat de netwerkverbinding heel traag, onstabiel of onbetrouwbaar is op het ogenblik van de controle.

Onbereikbaar

De server antwoordt maar aanvaardt geen pingverbinding.


POP (Boven)

Verbinding succesvol verlopen

De verbinding met de POP-server is geslaagd.

Login OK

De authentificatie is geslaagd.

Fout mailbox

De authentificatie is geslaagd, maar de verbinding met de gedefinieerde postbus is mislukt.

Verbinding mislukt

Bij een poging om een verbinding met de server te maken, is een probleem opgetreden (netwerkprobleem, de server antwoordt niet...)

Login-fout

De login is mislukt. Deze fout kan optreden als de combinatie van de gebruikersnaam (username) en van het paswoord (password) ongeldig is of als de e-mailserver de login heeft geweigerd.


SMTP (Boven)

Server klaar (220)

De verbinding met de SMTP-server is geslaagd en de server geeft aan dat hij klaar is om SMTP-opdrachten te ontvangen.

Login OK

De authentificatie op de SMTP-server is gelukt.

Verbinding gesloten (421)

De dienst is niet beschikbaar omdat de verbinding door de server werd verbroken.

Handeling afgebroken (451)

De gevraagde handeling is stopgezet door een fout die is opgetreden tijdens de verwerking van de opdracht.

Mailboxfout

De aanvraag wordt niet verwerkt omdat de mailbox niet beschikbaar is (mailbox niet gevonden, geen toegang, of aanvraag verworpen om veiligheidsredenen)

Transactie mislukt

De transactie is mislukt; of, in het geval van het tot stand brengen van een verbinding, "Geen SMPT-service hier"

Handshakefout

De SSL-onderhandeling tussen client en server is mislukt.

Ongeldige smtp antwoord

De server heeft een antwoord teruggestuurd dat het Smtp protocol niet eerbiedigt.

Login-fout

De authentificatie op de SMTP-server is mislukt. De combinatie van de gebruikersnaam (username) en van het paswoord (password) is ongeldig of de SMTP-server de login heeft geweigerd.


TCP (Boven)

Verbinding succesvol verlopen

De verbinding met de gedefinieerde poort is gelukt.


UDP (Boven)

Verbinding succesvol verlopen

De verbinding met de gedefinieerde poort is gelukt.


MYSQL (Boven)

Uitvoering SQL OK

Het SQL-commando werd met succes uitgevoerd op de database.

Verbinding succesvol verlopen

De verbinding met de mySql-server is geslaagd.

mySQL-fout

MySQL heeft een foutcode teruggestuurd. Controleer het resultaat van de SQL om de exacte code van de mySQL-fout te kennen

Authentificatiefout

De combinatie van de gebruikersnaam en van het paswoord is niet geldig.

Onbekende database

De opgegeven database is onbekend

Start uw gratis proef